ایام هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

قرآن

ریاضی

معارف

مهارت

املا

یک شنبه

ریاضی فوق

فیزیک

تفکر

مطالعات اجتماعی

دوشنبه

شیمی

مطالعات اجتماعی

نگارش

عربی

سه شنبه

هنر

زیست

فارسی

ریاضی

چهارشنبه

زبان

کار و فناوری

ورزش

*