ایام هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

قرآن

ریاضی

معارف

زیست

یک شنبه

فیزیک

مطالعات اجتماعی

کار و فناوری

املا

مهارت

دوشنبه

هنر

تفکر

نگارش

ریاضی

سه شنبه

ورزش

فارسی

شیمی

مطالعات اجتماعی

چهارشنبه

زبان

ریاضی فوق

عربی

*