ایام هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

قرآن

عربی

مهارت

ریاضی

املا

یک شنبه

مطالعات اجتماعی

زبان

فیزیک

ریاضی فوق

دوشنبه

مطالعات اجتماعی

ورزش

شیمی

معارف

سه شنبه

تفکر

نگارش

ریاضی

زیست

چهارشنبه

فارسی

هنر

کار و فناوری

*