ایام هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

معارف

ورزش

املا

ریاضی

مهارت

یک شنبه

فیزیک

مطالعات اجتماعی

ریاضی فوق

کار و فناوری

دوشنبه

عربی

ریاضی

قرآن

شیمی

سه شنبه

زیست

تفکر

نگارش

هنر

چهارشنبه

مطالعات اجتماعی

زبان

فارسی

*