جواب ریا ضی هفنم ص1

جواب ریاضی هفتم ص 2.

جواب سوال ریاضی هفتم ص 3.pdf