ایام هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

تفکر

معارف

زیست

املا

مهارت

یک شنبه

زبان

ریاضی فوق

مطالعات اجتماعی

فیزیک

دوشنبه

قرآن

شیمی

عربی

نگارش

سه شنبه

فارسی

هنر

ورزش

ریاضی

چهارشنبه

کار و فناوری

ریاضی

مطالعات اجتماعی

*