ایام هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

قرآن

ورزش

زبان خارجه

ادبیات

یک شنبه

فرهنگ وهنر

مطالعات اجتماعی

ریاضی

تفکرر وسبک زندگی

دوشنبه

فیزیک

املا -عربی

عربی

ریاضی

سه شنبه

مطالعات اجتماعی

ریاضی فوق

ادبیات

زیست شناسی

چهارشنبه

دینی

شیمی

کار و فناوری

---