ساعت چهارم

ساعت  سوم

ساعت دوم

ساعت اول

ايام هفته

ریاضی فوق

معارف اسلامی

ورزش

قرآن

شنبه

ریاضی

مطالعات اجتماعی

زبان خارجه

شیمی

يك شنبه

تفکر و سبک زندگی

فیزیک

مطالعات اجتماعی

فرهنگ وهنر

دوشنبه

ادبیات فارسی

املاء - عربی

زیست شناسی

عربی

سه شنبه

--

ریاضی

نگارش

کارو فناوری

چهارشنبه

مدرسه غیردولتی پیام تلفن 33320265