ساعت چهارم

ساعت  سوم

ساعت دوم

ساعت اول

ايام هفته

قرآن

ریاضی

معارف اسلامی

تفکر و سبک زندگی

شنبه

ورزش

زیست شناسی

مطالعات اجتماعی

کار و فناوری

يك شنبه

نگارش

ریاضی فوق

فرهنگ و هنر

فیزیک

دوشنبه

شیمی

عربی املاء

عربی

ریاضی

سه شنبه

----

زبان خارجه

مطالعات اجتماعی

ادبیات فارسی

چهارشنبه

مدرسه غیردولتی پیام تلفن 33320265