ساعت چهارم

ساعت  سوم

ساعت دوم

ساعت اول

ايام هفته

تفکر و سبک زندگی

معارف اسلامی

ریاضی

ادبیات فارسی

شنبه

زبان خارجه

ورزش

مطالعات اجتماعی

فرهنگ و هنر

يك شنبه

ریاضی فوق

عربی املاء

عربی

شیمی

دوشنبه

زیست شناسی

ریاضی

قرآن

مطالعات اجتماعی

سه شنبه

----

نگارش

کار و فناوری

فیزیک

چهارشنبه

مدرسه غیردولتی پیام تلفن 33320265