ساعت چهارم

ساعت  سوم

ساعت دوم

ساعت اول

ايام هفته

ادبیات فارسی

تفکر وسبک زندگی

معارف اسلامی

ورزش

شنبه

زیست شناسی

کاروفنا وری  

ریاضی

مطالعات اجتماعی

يك شنبه

عربی

املاء - عربی

فیزیک

ریاضی فوق

دوشنبه

فرهنگ و هنر

شیمی

مطالعات اجتماعی

قرآن

سه شنبه

----

نگارش

زبان خارجه

ریاضی

چهارشنبه

مدرسه غیردولتی پیام تلفن 33320265