بسمه تعالی

مدرسه غیردولتی پیام برای سال تحصیلی جدید (98-97) از طریق مصاحبه حضوری دانش آموز مستعد می پذیرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33320265 تماس حاصل نمائید .